středa 15. srpna 2012

Petiční zákon   85/1990 Sb.
   ZÁKON ze dne 27. března 1990 o právu petičním

   Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na
   tomto zákoně:
 
   Úvodní ustanovení

   § 1

   (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi,
   návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do
   působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").
   (2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
   (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
   (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních,
   politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo
   jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a
   nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
  
 § 2

   Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu
   na újmu.

   § 3

   Petiční výbor

   (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a
   jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.
   (2) Petiční výbor není právnickou osobou.
   (3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve
   styku se státními orgány.

   § 4

   Shromažďování podpisů pod petici

   (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat
   občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno,
   příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně
   seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
   (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé,
   jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a
   bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy
   petičního výboru v této věci zastupovat.
   (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na
   místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít
   k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
   (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která
   dosáhla věku 16 let.

   § 5

   Podání a vyřízení petice

   (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji
   podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů
   výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
   (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho
   působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo
   petici podal.
   (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně
   odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi
   uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

   § 6

   Vzešla-li petice ze shromáždění, 1)  platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím, že
   musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena;
   petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
   Společná ustanovení

   § 7

   Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve
   svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.

   § 8

   Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž
   byla působnost státního orgánu svěřena.

   § 9

   Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a
   vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto
   zákona.

   § 10

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.